Cenníky služieb a výkonov

Služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

  1. Cenník služieb
  2. Cenník poplatkov na APS (Detská pohotovosť)
  3. Cenník poskytnutej ZS na urgentnom príjme

 

V prípade využitia platených služieb môžete úhradu realizovať:
  1. hotovostnou platbou v pokladni na 4. posch., č. dverí 294 v pracovných dňoch od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod. V čase mimo pokladničných hodín, t.j. po 15:00 hod. a počas víkendov, môžete zaplatiť v Pediatrickej ambulancii / URGENT na prízemí
  2. bezhotovostným prevodom na účet nemocnice 
Cenníky výkonov sú vypracované v zmysle
  • zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia,
  • zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
  • opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003 - OAP z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov a
  • zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

 

Iné služby

 
Poplatky súvisiace s vyhotovením a odoslaním kópií dokladov
vyhotovenie 1 strany informácie formátu A4
obojstranného listu formátu A4
0,10 €
0,20 €
vyhotovenie 1 strany informácie formátu A3
obojstranného listu formátu A3
0,30 €
0,40 €
nosič CD s údajmi - 1 ks 1,66 €
obálka formát A6 0,02 €
obálka formát A5 0,03 €
obálka formát A4 0,07 €
poplatok súvisiaci s vyhľadávaním, manipuláciou, vyhotovením fotokópií dokladov 3,00 €
náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
cenník Slovenská pošta,a.s.
resp. iný využitý dopravca zásielok

Zdroj: Sadzobník správnych poplatkov MF SR - sprístupnenie informácií §5 ods. 1 písm. f) Zákona č. 211/2000 Z.z. 

V súlade s ust. § 38a) ods. 11 Zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,  pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca najviac 2 eurá.


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2019 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub