Kontakty administratíva

PRACOVISKO
MENO
FUNKCIA TELEFÓN E-MAIL
 
Telefónna ústredňa 
Monika Jančová
referent
048 - 472 65 11
interná kl. 2162
 
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
Júlia Výbohová  
048 - 413 59 96
0918 281 468
interná kl. 3313
julia.vybohova@dfnbb.sk
 
VEDENIE NEMOCNICE
Ing. Juraj Gallo riaditeľ - štatutárny orgán DFNsP BB
048 - 472 65 01
interná kl. 3301
juraj.gallo@dfnbb.sk
MUDr. Miloslav Hanula, PhD. námestník pre LPS
048 - 472 65 77
interná kl. 3377
miloslav.hanula@dfnbb.sk
Ing. Viera Mikušincová ekonomický námestník
048 - 472 65 04
interná kl. 3304
viera.mikusincova@dfnbb.sk
Mgr. Ľuba Pohorelá námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
048 - 472 65 89
interná kl. 3389
luba.pohorela@dfnbb.sk
Sekretariát riaditeľa
Dana Kmeťová
Miroslava Kosecová
asistentka
asistentka
0908 129 893
0918 694 377
048 - 472 65 01
interná kl. 3301
dana.kmetova@dfnbb.sk
miroslava.kosecova@dfnbb.sk
 
ÚSEK RIADITEĽA
Referát pre zavedenia manažérstva kvality
Ing. Jana Petríková
 
referent
 
0915 692 019
interná kl. 2112
jana.petrikova@dfnbb.sk
 
Referát komunikácie
Ing. Jana Petríková
 
 
referent
0915 692 019
interná kl. 2112
jana.petrikova@dfnbb.sk
Oddelenie personalistiky a miezd
Ing. Dagmar Tavačiaková
Referát personálny
 
 
Aneta Franková
Referát mzdový
vedúca oddelenia
 
 
 
referent
 
0917 545 405
interná kl. 3333
 
 
048 - 472 65 32
interná kl. 3332
dagmar.tavaciakova@dfnbb.sk
 
 
 
aneta.frankova@dfnbb.sk
 
Oddelenie vzdelávania
Ing. Dagmar Tavačiaková
 
 
Bc. Nicole Hazáková
Mgr. Daniela Račková
vedúca oddelenia
 
 
referent
referent
0917 545 405
interná kl. 3333
 
0940 984 173
048 - 472 65 67
interná kl. 2167
dagmar.tavaciakova@dfnbb.sk
 
 
nicole.hazakova@dfnbb.sk
Oddelenie verejného obstarávania
 
 
Ing. Gabriela Gondová
Ing. Miroslava Majchútová
 
 
referent
referent
048 - 472 65 00
kl. 3300
0915 577 656
0949 007 284
obstaravanie@dfnbb.sk
 
gabriela.gondova@dfnbb.sk
miroslava.majchutova@dfnbb.sk
Oddelenie verejnej správy
JUDr. Katarína Blšáková, PhD.
JUDr. Zuzana Rosinská
Referát vnútornej kontroly a sťažností
Referát správy majetku štátu
Registratúrne stredisko
 
Monika Jančová
Podateľňa
právnik
referent
 
 
 
 
 
referent
0940 983 859
0915 838 407
kl. 3410
 
 
 
 
048 - 472 65 11
kl. 2165
katarina.blsakova@dfnbb.sk
zuzana.rosinska@dfnbb.sk
 
 
 
 
 
monika.jancova@dfnbb.sk
Oddelenie správy a údržby budov
Ing. Jaroslav Bosák
Referát BOZP a PO
Referát metrológie
Plynová kotolňa
 
Miroslav Lubellan
Pracovisko správy a údržby budov
 
Jana Šulková
Referát zdravotníckej techniky
 
Roman Doboš
Ing. Rastislav Menich 
 
Július Čutora
Igor Dobrík
Ivan Podhradský
Jiří Tomeček
 
Lýdia Moravíková 
Práčovňa - chránená dielňa
vedúci oddelenia
 
 
 
 
vedúci pracoviska
 
 
 
referent
 
 
stavebný dozor
stavebný dozor
 
údržbár
údržbár
údržbár
údržbár
 
vedúca práčovne
0915 571 237
048 - 472 65 26
interná kl. 3326
 
 
0907 909 777
 
 
 
0948 985 707
interná kl. 3326
 
 
0948 824 444
 
048 - 472 65 03
interná kl. 3303
 
 
 
0917 910 636
jaroslav.bosak@dfnbb.sk
 
 
 
 
miroslav.lubellan@dfnbb.sk
 
 
 
jana.sulkova@dfnbb.sk
 
 
roman.dobos@dfnbb.sk
rastislav.menich@dfnbb.sk
 
udrzba@dfnbb.sk
Útvar civilnej ochrany
Zuzana Chlebovcová referent
048 - 419 03 06
0904 517 911
zuzana.chlebovcova@dfnbb.sk
 
ÚSEK LIEČEBNO-PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
Skríningové centrum novorodencov SR
Skríningové centrum novorodencov SR kl. 3285, 3286 scn@dfnbb.sk
Oddelenie vedy a biomedicínskeho výskumu
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

 

vedúci oddelenia

 

048 - 472 65 66
0915 838 408
interná kl. 2166
svetozar.dluholucky@dfnbb.sk

 

Oddelenie klinického skúšania
MUDr. Terézia Stančoková
 
vedúca oddelenia
 
048 - 472 65 42
interná kl. 3242
terezia.stancokova@dfnbb.sk
 
JUDr. Zuzana Rosinská

 

referent

 

0915 838 407
interná kl. 3410
zuzana.rosinska@dfnbb.sk
 
 
Referát nemocničného psychológa
Mgr. Adriana Homolová  nemocničný psychológ
0949 007 678
kl. 3366
adriana.homolova@dfnbb.sk
Referát nemocničnej hygieny
Mgr. Róbert Melicherčík verejný zdravotník - hygienik 0948 984 941 robert.melichercik@dfnbb.sk
 
ÚSEK OŠETROVATEĽSTVA
Sklad liekov a výdajňa zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok
Mgr. Eva Jasičová
Lucia Peros
farmaceut
farmaceutický laborant
0917 442 520
0915 693 756
 
eva.jasicova@dfnbb.sk
lucia.peros@dfnbb.sk
Referát liečebnej výživy
Bc. Ľubomíra Tösegiová referent 048 - 472 65 37  
Referát sociálnej starostlivosti
PhDr. Helena Vavrúšová sociálna sestra
0915 921 976
interná kl. 3392
utorok a štvrtok
helena.vavrusova@dfnbb.sk
Mliečna kuchynka
službukonajúci personál  
048 - 742 65 37
kl. 3337
 
Upratovacie služby
Upratovacie služby   048 - 472 65 89  
 
EKONOMICKÝ ÚSEK 
Oddelenie kontrolingu
Ing. Marianna Hoghová vedúca oddelenia
048 - 472 65 76
interná kl. 3376
marianna.hoghova@dfnbb.sk
Oddelenie účtovníctva, plánu a rozpočtu
Ing. Lenka Verešová
 
 
Dana Kaducová
Eva Škamlová
Mária Mokrošová
Ing. Monika Petríková
Účtáreň
 
Soňa Hrmová 
Pokladňa
vedúca oddelenia

 
referent
referent
referent
referent
 
 
referent
 
048 - 472 65 04
interná kl. 3304
 
048 - 472 65 82
interná kl. 3482
048 - 472 65 78
interná kl. 3378
 
 
048 - 472 65 16
interná kl. 3316
lenka.veresova@dfnbb.sk
 
 
dana.kaducova@dfnbb.sk
eva.skamlova@dfnbb.sk
maria.mokrosova@dfnbb.sk
monika.petrikova@dfnbb.sk
 
 
sona.hrmova@dfnbb.sk
 
Oddelenie vzťahov so zdravotnými poisťovňami
Ing. Edita Lattová
Mgr. Zuzana Wagnerová
referent
referent
048 - 472 65 40
0915 988 755
interná kl. 2240
edita.lattova@dfnbb.sk
zuzana.wagnerova@dfnbb.sk
Oddelenie nákupu
Ingeborg Kováčiková
 
 
 
Zuzana Chlebovcová
Zuzana Koutová
Referát nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok
 
Jarmila Zubáňová
Referát nákupu ostatných tovarov a služieb
vedúca oddelenia
 
 
 
referent 
 
 
 
 
referen
048 - 472 65 71
0908 948 652 
interná kl. 3371
 
0940 947 129
048 - 472 65 11
interná kl. 3331
 
 
0918 618 777
048 - 472 65 46
interná kl. 3346
ingeborg.kovacikova@dfnbb.sk
 
 
 
zuzana.chlebovcova@dfnbb.sk
zuzana.koutova@dfnbb.sk
 
 
 
jarmila.zubanova@dfnbb.sk
Oddelenie informačných technológií
Ing. Karin Vlčeková
 
 
Ing. Milan Kašiak
Mgr. Marek Kurinec
Mgr. Juraj Ledvák
 
vedúca oddelenia
 
 
informatik - administrátor
informatik - administrátor
informatik - administrátor
 
048 - 472 65 45
interná kl. 3244
 
0908 897 063
0905 459 937
0905 838 417
interná kl. 3244
 
karin.vlcekova@dfnbb.sk
 
 
milan.kasiak@dfnbb.sk
marek.kurinec@dfnbb.sk
juraj.ledvak@dfnbb.sk

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub