Kontakty administratíva

PRACOVISKO
MENO
FUNKCIA TELEFÓN E-MAIL
 
Registrácia - recepcia / telefónna ústredňa
Andrea Radócová
Marcela Turčanová
informátor
informátor
048 - 472 65 11
interná kl. 2162
andrea.radocova@dfnbb.sk
marcela.turcanova@dfnbb.sk
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
Júlia Výbohová  
048 - 413 59 96
0918 281 468
interná kl. 3313
julia.vybohova@dfnbb.sk
 
VEDENIE NEMOCNICE
Ing. Juraj Gallo riaditeľ - štatutárny orgán DFNsP BB
048 - 472 65 01
interná kl. 3301
juraj.gallo@dfnbb.sk
MUDr. Miloslav Hanula, PhD. námestník pre LPS
048 - 472 65 77
interná kl. 3377
miloslav.hanula@dfnbb.sk
Ing. Viera Mikušincová ekonomický námestník
048 - 472 65 04
interná kl. 3304
viera.mikusincova@dfnbb.sk
Mgr. Ľuba Pohorelá námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
048 - 472 65 89
interná kl. 3389
luba.pohorela@dfnbb.sk
Sekretariát riaditeľov
Dana Kmeťová
Miroslava Kosecová
asistentka
asistentka
0908 129 893
0918 694 377
048 - 472 65 01
interná kl. 3301
dana.kmetova@dfnbb.sk
miroslava.kosecova@dfnbb.sk
 
ÚSEK RIADITEĽA
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. poradca riaditeľa pre vedu a medicínsky rozvoj
048 - 472 65 66
0915 838 408
interná kl. 2166
svetozar.dluholucky@dfnbb.sk
Oddelenie klinického skúšania
MUDr. Terézia Stančoková vedúca oddelenia
048 - 472 65 42
interná kl. 3242
terezia.stancokova@dfnbb.sk
JUDr. Zuzana Rosinská referent
0915 838 407
interná kl. 3410
zuzana.rosinska@dfnbb.sk
Oddelenie biomedicínskeho výskumu
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. vedúci oddelenia
048 - 472 65 66
0915 838 408
interná kl. 2166
svetozar.dluholucky@dfnbb.sk
Referát pre zavedenia manažérstva kvality
Referát marketingu
Ing. Jana Petríková
 
 
referent
048 - 472 65 11
0915 692 019
interná kl. 2112
jana.petrikova@dfnbb.sk
Oddelenie personalistiky a miezd
Ing. Dagmar Tavačiaková
Referát personálny
 
 
Aneta Franková
Referát mzdový
vedúca oddelenia
 
 
 
referent
 
0917 545 405
interná kl. 3333
 
 
048 - 472 65 32
interná kl. 3332
dagmar.tavaciakova@dfnbb.sk
 
 
 
aneta.frankova@dfnbb.sk
 
Oddelenie vzdelávania
Ing. Dagmar Tavačiaková
 
 
Bc. Nicole Hazáková
vedúca oddelenia
 
 
referent
0917 545 405
interná kl. 3333
 
0940 984 173
048 - 472 65 67
interná kl. 2167
dagmar.tavaciakova@dfnbb.sk
 
 
nicole.hazakova@dfnbb.sk
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Ing. Gabriela Gondová
 
Ing. Miroslava Majchútová
referent
 
referent
048 - 472 65 00
0915 577 656
kl. 3300
gabriela.gondova@dfnbb.sk
obstaravanie@dfnbb.sk
miroslava.majchutova@dfnbb.sk
Oddelenie verejnej správy
JUDr. Katarína Blšáková, PhD.
JUDr. Zuzana Rosinská
Referát vnútornej kontroly a sťažností
Referát správy majetku štátu
Registratúrne stredisko
 
Monika Jančová
Podateľňa
právnik
referent
 
 
 
 
 
referent
0940 983 859
0915 838 407
kl. 3410
 
 
 
 
048 - 472 65 11
kl. 2165
katarina.blsakova@dfnbb.sk
zuzana.rosinska@dfnbb.sk
 
 
 
 
 
monika.jancova@dfnbb.sk
Útvar civilnej ochrany
Zuzana Chlebovcová referent
048 - 419 03 06
0904 517 911
zuzana.chlebovcova@dfnbb.sk
 
ÚSEK LIEČEBNO-PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
Mgr. Adriana Homolová  nemocničný psychológ kl. 3366 adriana.homolova@dfnbb.sk
Odbor liečebno-preventívnej starostlivosti
Kliniky
RTG pracovisko
Skríningové centrum novorodencov SR
Odbor ošetrovateľstva
Mgr. Ľuba Pohorelá vedúca odboru
048 - 472 65 89
0915 838 420
interná kl. 3389
luba.pohorela@dfnbb.sk
Kliniky
RTG pracovisko
Regina Bizoňová dokumentačná sestra kl. 3392
PhDr. Helena Vavrúšová sociálna sestra
0915 921 976
interná kl. 3392
utorok a štvrtok
helena.vavrusova@dfnbb.sk
Bc. Ľubomíra Tösegiová
Referát liečebnej výživy
referent 048 - 472 65 37  
Mliečna kuchyňa
službukonajúci personál   048 - 472 65 37  
Sklad liekov a výdajňa zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok
Mgr. Eva Jasičová
Lucia Peros
farmaceut
farmaceutický laborant
0917 442 520
0915 693 756
eva.jasicova@dfnbb.sk
lucia.peros@dfnbb.sk
Upratovacie služby   048 - 472 65 89  
Referát nemocničnej hygieny
Bc. Róbert Melicherčík verejný zdravotník / nemocničný hygienik 0948 984 941 robert.melichercik@dfnbb.sk
 
EKONOMICKÝ ÚSEK 
Oddelenie kontrolingu
Ing. Marianna Hoghová vedúca oddelenia
048 - 472 65 76
interná kl. 3376
marianna.hoghova@dfnbb.sk
Oddelenie účtovníctva, plánu a rozpočtu
Ing. Lenka Verešová
 
 
Dana Kaducová
Eva Škamlová
Mária Mokrošová
Ing. Monika Petríková
Účtáreň
 
Soňa Hrmová 
Pokladňa
vedúca oddelenia

 
referent
referent
referent
referent
 
 
referent
 
048 - 472 65 04
interná kl. 3304
 
048 - 472 65 82
interná kl. 3482
048 - 472 65 78
interná kl. 3378
 
 
048 - 472 65 16
interná kl. 3316
lenka.veresova@dfnbb.sk
 
 
dana.kaducova@dfnbb.sk
eva.skamlova@dfnbb.sk
maria.mokrosova@dfnbb.sk
monika.petrikova@dfnbb.sk
 
 
sona.hrmova@dfnbb.sk
 
Oddelenie vzťahov so zdravotnými poisťovňami
Ing. Edita Lattová
Mgr. Zuzana Wagnerová
referent
referent
048 - 472 65 40
0915 988 755
interná kl. 2240
edita.lattova@dfnbb.sk
zuzana.wagnerova@dfnbb.sk
Oddelenie nákupu
Ingeborg Kováčiková
 
 
 
Veronika Dvořáková
Zuzana Koutová
Referát nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok
 
Jarmila Zubáňová
Referát nákupu ostatných tovarov a služieb
vedúca oddelenia
 
 
 
referent 
 
 
 
 
referen
048 - 472 65 71
0908 948 652 
interná kl. 3371
 
048 - 472 65 11
interná kl. 3331
 
 
 
048 - 472 65 46
interná kl. 3346
ingeborg.kovacikova@dfnbb.sk
 
 
 
veronika.dvorakova@dfnbb.sk
zuzana.koutova@dfnbb.sk
 
 
 
jarmila.zubanova@dfnbb.sk
Oddelenie informačných technológií
Ing. Karin Vlčeková
 
 
Ing. Milan Kašiak
Mgr. Marek Kurinec
Mgr. Juraj Ledvák
 
vedúca oddelenia
 
 
informatik - administrátor
informatik - administrátor
informatik - administrátor
 
048 - 472 65 45
interná kl. 3244
 
0908 897 063
0905 459 937
0905 838 417
interná kl. 3244
 
karin.vlcekova@dfnbb.sk
 
 
milan.kasiak@dfnbb.sk
marek.kurinec@dfnbb.sk
juraj.ledvak@dfnbb.sk
Oddelenie správy a údržby budov
Ing. Jaroslav Bosák
Referát BOZP a PO
Referát metrológie
Plynová kotolňa
 
Miroslav Lubellan
Jana Šulková
 
Roman Doboš
Ing. Rastislav Menich 
 
Július Čutora
Igor Dobrík
Ivan Podhradský
Jiří Tomeček
 
Lýdia Moravíková 
Práčovňa - chránená dielňa
vedúci oddelenia
 
 
 
 
vedúci údržby
referent
 
stavebný dozor
stavebný dozor
 
údržbár
údržbár
údržbár
údržbár
 
vedúca práčovne
0915 571 237
048 - 472 65 26
interná kl. 3326
 
 
0907 909 777
0948 985 707
interná kl. 3326
 
0948 824 444
 
048 - 472 65 03
interná kl. 3303
 
 
 
0917 910 636
 
jaroslav.bosak@dfnbb.sk
 
 
 
 
miroslav.lubellan@dfnbb.sk
jana.sulkova@dfnbb.sk
 
roman.dobos@dfnbb.sk
rastislav.menich@dfnbb.sk
 
udrzba@dfnbb.sk

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub