DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

  http://detskanemocnica.sk/spravy-o-financnom-hospodareni