Slávnostná konferencia pri príležitosti 10. výročia zriadenia DFNsP B. Bystrica a 30. výročia vzniku SCN SR

15.05.2015

V decembri 2014 uplynulo 10 rokov od zriadenia DFNsP BB a v januári 2015 to bolo 30 rokov od vzniku novorodeneckého skríningu na Slovensku. Pri príležitosti týchto dvoch významných jubileí zorganizovalo vedenie DFNsP BB a SCN SR Slávnostnú konferenciu. Konala sa vo štvrtok 14. mája 2015 v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.

Na konferenciu prijali pozvanie viacerí významní predstavitelia slovenského zdravotníctva, ale aj politického života. Spomenúť môžeme riaditeľa Odboru zdravotnej starostlivosti Sekcie zdravia MZ SR pána MUDr. Vladimíra Nováka, dekanku Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici doc. PhDr. Beátu Frčovú, PhD., MPH, predsedu Slovenskej pediatrickej spoločnosti doc. MUDr. Milana Kuchtu, CSc., či primátora Banskej Bystrice MUDr. Jána Noska.

Konferencia mala slávnostno-vedecký charakter, prezentácie priblížili vznik a vývoj pediatrie v banskobystrickom kraji. Práve tejto téme sa venoval prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., ktorý stál pri zrode pediatrie v Banskej Bystrici po boku MUDr. Pavla Fabiána, ako prvého primára Detského oddelenia v Banskej Bystrici. Prof. Dluholucký zhrnul do pútavej prezentácie takmer 70 rokov zdravotníckej starostlivosti o detských pacientov. Na jeho slová nadviazala vedúca Skríningového centra novorodencov SR, pani RNDr. Mária Knapková, PhD. a prednostovia štyroch kliník detskej nemocnice - prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. (II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a II. Detská klinika SZU), MUDr. Eva Bubanská, PhD. (Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU) a MUDr. Roman Koreň, PhD. (Klinika detskej chirurgie SZU). Zhodnotili vývoj a fungovanie svojich pracovísk a vyzdvihli špecifické metódy a postupy, ktoré sa na klinikách realizujú.

Skríningové centrum novorodencov SR je centrálne laboratórium pre novorodenecký skríning. Práve tu sú vyšetrované suché krvné vzorky všetkých novorodencov na Slovensku. Novorodenecký skríning je významný plošný preventívny program a počas svojej 30 ročnej existencie postupne zvyšoval počet zachytávaných ochorení. Skríning zachytáva diagnózy ako kongenitálna hypotyreóza, fenylketonúria, kongenitálna adrenálna hyperplázia, cystická fibróza a dedičné metabolické poruchy. Od svojho vzniku v roku 1985 bolo vyšetrených 1,9 mil. novorodencov, zachytených a liečených bolo 839 novorodencov. Do roku 2013 bol vykonávaný skríning 4 ochorení, od roku 2013 je to 13 ochorení. V laboratóriu SCN SR sa vykonáva aj špeciálny test na potvrdenie otráv muchotrávkou zelenou. Počas 30-tich rokov svojej existencie udržiava európsky aj svetový trend v počte vyšetrovaných ochorení, ale aj v kvalite vyšetrení a organizácii systému novorodeneckého skríningu.

Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny zabezpečuje zdravotnú starostlivosť kriticky chorým deťom všetkých vekových skupín. V rámci jej činnosti môžeme vyzdvihnúť transporty kriticky chorých novorodencov a detských pacientov. Banskobystrický pediatrický transportný tím je totiž jediný na Slovensku, ktorý takéto transporty realizuje. Ročne sa vďaka nim k náležitej zdravotnej starostlivosti dostane cca 150 detí. Medzi ďalšie špecifiká patrí eliminačná liečba kriticky chorých detí a snaha o využívanie USG vyšetrenia počas anestézie a pri zabezpečovaní pacientov.

Klinika detskej chirurgie sa môže pochváliť veľmi dobrými výsledkami laparoskopických operácií u detí od 2 rokov. Široké spektrum týchto operácií zahŕňa aj laparoskopické resekcie hrubého čreva, ileo-cekálne resekcie a laparoskopické riešenie niektorých foriem vrodených anorektálnych malformácií. V spolupráci s cievnymi, transplantačnými a hepatobiliárnymi chirurgami NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa na KDCH vykonávajú aj resekcie pečene, onkochirurgické operácie a v neposlednom rade sa v Banskej Bystrici vykonávajú aj transplantácie orgánov u detí.

Na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie bolo za posledných 10 rokov liečených 383 detí s novodiagnostikovanými hematologickými malignitami a solídnymi nádormi (v priemere 40 - 42 detí ročne). Najčastejšími diagnózami sú akútne leukémie, nádory CNS a lymfómy. Klinika sa aktívne zapája do medzinárodných klinických štúdií. Vďaka komplexnej starostlivosti je v súčasnosti aj na tejto klinike úspešnosť liečby onkologických ochorení 75 – 80%.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica je tretie najväčšie pracovisko komplexnej pediatrickej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Na svojich štyroch klinikách s 97 lôžkami je ročne hospitalizovaných v priemere 4.000 detí. Ďalších takmer 83.000 detí je ročne vyšetrených na 30 špecializovaných ambulanciách a 1 nelôžkovom oddelení (Oddelenie fyziológie, balneológie a liečebnej rehabilitácie). Na 11 pracoviskách spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek (SVLZ) vrátane SCN SR je ročne poskytnutá zdravotná starostlivosť viac ako 108.000 deťom. Toto všetko je možné vďaka tvrdej práci, nasadeniu, entuziazmu a profesionálnemu prístupu zamestnancov. Aktuálne nemocnica zamestnáva 327 ľudí, z toho 73 lekárov a 136 sestier. O profesionálnom prístupe zamestnancov, a to nielen zdravotníckych zamestnancov, svedčia aj ďalšie ukazovatele. DFNsP BB je jednou z mála slovenských nemocníc, ktoré majú kladný výsledok hospodárenia, a ktoré nemajú záväzky po lehote splatnosti voči štátu (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad).

V závere konferencie vystúpila riaditeľka nemocnice Ing. Marianna Hoghová a predstavila prítomným ciele, vízie a smerovanie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. Nemocnica chce predovšetkým dodržiavať európske a svetové štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom profesionálneho tímu odborníkov-špecialistov a samozrejme pomocou špičkových zdravotníckych prístrojov a zariadení. Vedenie nemocnice chce udržiavať vyrovnané hospodárenie a to najmä hospodárnosťou jednotlivých procesov. Nemocnica má ambície stať sa centrom transportov kriticky chorých detí s medzinárodnou akreditáciou. Usiluje o potrebné legislatívne úpravy transportov, ako aj o náležité technické vybavenie, ktoré by umožnilo transporty detí, u ktorých to v súčasnosti nie je reálne možné. V rámci jednotlivých kliník je snaha o vytvorenie centra alternatívnych ventilačných metód – mobilné ECMO (KPAIM), centrum eliminačných metód (KPAIM), centrum vrodených metabolických porúch (DK) a centrum vrodených nekardiochirurgických vád (KDCH).

DFNsP BB má tiež predpoklady ďalšieho rozvoja v oblasti neurológie zriadením neurofyziologického laboratória, v oblasti pneumológie rozšírením spektra vyšetrení o bronchomotorické testy, v oblasti chirurgie vykonávaním miniinvazívnej korekcie deformít hrudníka, hepatobiliárnej a cievnej chirurgie. V oblasti pediatrickej onkológie chce nemocnica vybudovať satelitné pracovisko svetového centra pre onkologickú liečbu a v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou v Tubingene (SRN) začať zavádzať zložitejšie a náročnejšie postupy liečby a eliminovať tým zákroky vykonávané v zahraničí.

Do ďalších desaťročí želáme Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica, ako aj Skríningovému centru novorodencov SR veľa úspechov, veľa síl, optimizmu, profesionality a nadšenia pre svoju prácu.

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub