DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Simulácie kritických situácií na operačnej sále

14.06.2019

Banskobystrické dni anestézie 2019, part II.

Uplynulý víkend sa v Banskej Bystrici niesol v duchu vzdelávania anestéziológov v kritických situáciách na operačnej sále. Jubilejný piaty krát sa podarilo zorganizovať tento simulačný workshop ako spoločný projekt II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Organizátorom sa tento rok podarilo zabezpečiť špičkových lektorov, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení jednotlivých klinických stanovíšť. Prítomní boli lektori z rakúskeho simulačného centra vo Wiener Neustadte, psychológovia zo Slovenskej akadémie vied a Viedenskej univerzity, lekári špecialisti z detského kardiocentra, lektori zo simulačného centra z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, anestéziológovia, pediatrickí anestéziológovia, či súdni znalci v odbore anestéziológia.

Už tradične sa  okrem lekárov a sestier z iných nemocníc Slovenska workshopu zúčastnili aj frekventanti z Českej republiky.

Program workshopu bol zameraný predovšetkým na nemedicínske zručnosti účastníkov, keďže kritické situácie nezlyhávajú  na nedostatku teoretických vedomostí lekárov či sestier, ale na neefektivite tímovej spolupráce, nekomunikácii a neorganizácii riešenia situácie.

 „Toto podujatie je svojim obsahom a rozsahom jediným a jedinečným edukačným projektom na Slovensku napriek tomu, že simulačný spôsob výučby je už v zahraničí štandardom. Preto aj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica v spolupráci s Fakultnou nemocnicou F.D. Roosevelta Banská Bystrica pripravuje projekt vybudovania simulačného centra, ktoré by napomáhalo zvyšovať bezpečnosť pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“ uviedol medicínsky riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica MUDr. Miloslav Hanula, PhD.

V mene organizačného tímu by sme radi poďakovali všetkým výnimočným ľudom, ktorí svojou profesionalitou a  entuziazmom  participovali na úspešnom priebehu simulačného workshopu BBDA 2019.

http://detskanemocnica.sk/simulacie-kritickych-situácii-na-operacnej-sale