DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Podporte nás

Našej nemocnici môžete pomôcť formou finančného daru, vecného daru, či výpožičky. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa pri prijímaní finančného a vecného daru riadi ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a pri výpožičke § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Ak budete mať záujem pomôcť detským pacientom DFNsP BB, kontaktujte:

Ing. Jana Petríková - 0915 692 019
 048 - 472 65 11, kl. 2112

 

Podporiť nás môžete aj prostredníctvom občianskych združení, ktoré pôsobia pri našej nemocnici

 

 

 

 

 

 

http://detskanemocnica.sk/podporte-nas