Pracovisko urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast

Štatutárny orgán Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca:
 • vedúca sestra na oddelení urgentného príjmu II. typu

Náplň práce:

 • odborne, metodicky a organizačne riadi a organizuje ošetrovateľskú prax a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení urgetného príjmu II. typu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo;
 2. odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v príslušnom špecializačnom odbore zodpovedajúcom odbornému zameraniu oddelenia (kliniky) podľa osobitných predpisov, pričom odbor získanej špecializácie je v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z., o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov;
 3. odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. vítaná alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax;
 4. odborná prax minimálne 10 rokov;
 5. občianska a morálna bezúhonnosť;
 6. zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy z oblasti verejnej správy, pracovného práva a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • znalosť špecifík manažmentu, skúsenosti  so stredným resp. vrcholovým manažmentom,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • aktívne ovládanie svetového jazyka vítané,
 • pracovný pomer v rozsahu pracovného úväzku 1,00 (len na plný úväzok),
 • koncepcia poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení v rozsahu min. 1 strany A4 (kompetencie, rozdelenie práce, personalistika,.....)     

Ponúkame:

 • nástup do práce podľa dohody,
 • základná zložka mzdy je od 1.900 ,- €/mesačne podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • práca na základe pracovnej zmluvy,
 • pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

Zoznam požadovaných dokladov, dátum a miesto podania prihlášky spolu s požadovanými dokladmi:

Prihlášky spolu s:

 • profesijným životopisom (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
 • overenými dokladmi o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdením o odbornej praxi,
 • potvrdením o zdravotnej spôsobilosti,
 • koncepciou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na oddelení,
 • súhlasom so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania a          
 • výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace zasielajte do 09.02.2021 s označením na obálke „Výberové konanie vedúca sestra na oddelení urgentného príjmu II. typu – neotvárať”

na adresu: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Referát personálny, Námestie L. Svobodu 4, 974 09  Banská Bystrica.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne DFNsP BB.

 


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Sestru do nepretržitej prevádzky na URGENT II.

Požiadavky:

 • stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie – ukončené vzdelanie zdravotnícke, odbor sestra, ošetrovateľstvo,
 • vhodná a vítaná špecializácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita,
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Ponúkame:

 • prácu v nepretržitej prevádzke,
 • základnú mzdu 928,- eur/mesačne v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • stravné lístky,
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

Žiadosť o zamestnanie spolu s  profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na referát personálny: personalne@dfnbb.sk


Sanitára do nepretržitej prevádzky na URGENT II.

Požiadavky:

 • ukončené stredoškolské zdravotnícke vzdelanie, odbor sanitár
 • fyzická zdatnosť vítaná,
 • občianska bezúhonnosť,
 • precíznosť,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť,
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Ponúkame:

 • prácu v nepretržitej prevádzke,
 • mzdu od 696 eur/mesačne v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • stravné lístky,
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

Žiadosť o zamestnanie spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na referát personálny: personalne@dfnbb.sk.


Zdravotníckeho záchranára do nepretržitej prevádzky na URGENT II.

Požiadavky:

 • VŠ I. stupňa – odbor urgentná zdravotná starostlivosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita,
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Pracovná náplň:

 • poskytovanie neodkladnej a následnej zdravotnej pomoci pri stavoch ohrozujúcich zdravie a život na URGENTE II.

Ponúkame:

 • prácu v nepretržitej prevádzke,
 • mzdu od 1 064 eur/mesačne v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • stravné lístky,
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

Žiadosť o zamestnanie spolu s  profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na referát personálny: personalne@dfnbb.sk.


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub