Návštevy sú povolené

05.06.2020

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4593/2020 zo dňa 03.06.2020, vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v SR a výraznému zníženiu rizika ohrozenia života, ruší Rada riaditeľov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica platnosť príkazu Rady riaditeľov PR 007/2020 zo dňa 05.03.2020 k prijímaniu návštev a sprevádzajúcich osôb k denným pobytom na klinikách DFNsP BB.

S účinnosťou od 03.06.2020 od 12:00 hod. sú návštevy na klinikách, ako aj denné pobyty sprevádzajúcich osôb na klinikách DFNsP BB opätovne povolené za dodržania nasledovných podmienok:

  1. Návštevy hospitalizovaných pacientov sú možné len v čase návštevných hodín, t.j. 14:00 – 18:00 hod. na II. DK SZU, KDCH SZU a KPOH SZU. Na II. KPAIM SZU v čase 14:30 – 17:00 hod.
  2. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta. Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade, ak navštevujúci potrebuje podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.
  3. Návšteva si chráni dýchacie cesty rúškom, vykoná hygienu rúk dezinfekčným prostriedkom.
  4. Návšteva mobilných pacientov, ktorí môžu opustiť lôžko sa uskutoční v priestoroch návštevných hál na 2. alebo 3. NP. Návšteva imobilných pacientov, resp. pacientov, ktorí nemôžu opustiť lôžko, je povolená priamo na izbe pacienta.
  5. Návštevníkom s príznakmi akútneho respiračného ochorenia, teploty, nebude povolený vstup do nemocnice. Rovnako sa návšteva nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 – výnimkou je paliatívne sprevádzanie v terminálnom štádiu ochorenia.
  6. Deťom do 15 rokov nie je povolený vstup do nemocnice za účelom návštevy.
  7. Po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, t.j. plôch ktorých sa dotýkajú ruky (vrátane kľučiek dverí), a to prostriedkom s virucídnym účinkom.
  8. Evidencia osôb navštevujúcich pacienta je zabezpečená v triediacich kontajneroch pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania. Do knihy návštev bude zaevidované meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, informácia o príznakoch akútneho respiračného ochorenia a teplote (zapíše sa „áno“ alebo „nie“), dátum a čas vstupu do nemocnice, názov kliniky a meno a priezvisko pacienta. Zoznam návštev je uchovávaný po dobu 3 týždňov.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4593/2020 zo dňa 03.06.2020 v plnom znení nájdete TU


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub