Administratíva

PRACOVISKO MENO TELEFÓN E-MAIL
 
Registrácia - recepcia / telefónna ústredňa
Andrea Radócová
Marcela Turčanová
048 - 472 65 11
interná kl. 2162
andrea.radocova@dfnbb.sk
marcela.turcanova@dfnbb.sk
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie Júlia Výbohová
048 - 413 59 96
0918 281 468
interná kl. 3313
julia.vybohova@dfnbb.sk
 
RADA RIADITEĽOV - kolektívny štatutárny orgán
Medicínsky riaditeľ MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
048 - 472 65 77
0905 462 097
interná kl. 3377
miloslav.hanula@dfnbb.sk
Ekonomický riaditeľ Ing. Juraj Gallo
048 - 472 65 01
0905 230 658
interná kl. 3301
juraj.gallo@dfnbb.sk
Sekretariát riaditeľov
Ing. Denisa Haringová
 
 
 
Nicole Chmelková
048 - 472 65 01
0918 694 377
interná kl. 3301
 
048 - 472 65 67
interná kl. 2167
denisa.haringova@dfnbb.sk
 
 
 
nicole.chmelkova@dfnbb.sk
 
ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Poradca riaditeľa pre vedu a medicínsky rozvoj prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
048 - 472 65 66
0915 838 408
interná kl. 2166
svetozar.dluholucky@dfnbb.sk
Referát pre zavedenia manažérstva kvality
Referát marketingu
Ing. Jana Petríková
048 - 472 65 11
0915 692 019
interná kl. 2112
jana.petrikova@dfnbb.sk
Oddelenie personalistiky a miezd
Referát personálny
 
 
Referát mzdový
 
 
Referát vzdelávania
 
Ing. Dagmar Tavačiaková
 
Ružena Kováčová
 
 
Nicole Chmelková
 
0917 545 405
interná kl. 3333
 
048 - 472 65 32
interná kl. 3332
 
048 - 472 65 67
interná kl. 2167
 
dagmar.tavaciakova@dfnbb.sk
 
 
ruzena.kovacova@dfnbb.sk
 
 
nicole.chmelkova@dfnbb.sk
Oddelenie pre verejné obstarávanie
 
Ing. Gabriela Gondová
Ing. Adriana Ondríková
048 - 472 65 00
0915 577 656
kl. 3300
obstaravanie@dfnbb.sk
gabriela.gondova@dfnbb.sk
adriana.ondrikova@dfnbb.sk
Oddelenie verejnej správy
Referát vnútornej kontroly a sťažností
Referát správy majetku štátu
Registratúrne stredisko
 
Dokumentačná sestra
 
Podateľňa
 
JUDr. Zuzana Rosinská
 
 
 
Eva Uhliarová
 
Dana Kmeťová
 
048 - 472 65 11
0915 838 407
kl. 3410
 
kl. 3392
 
048 - 472 65 11
kl. 2165
 
zuzana.rosinska@dfnbb.sk
 
 
 
 
 
dana.kmetova@dfnbb.sk
Útvar civilnej ochrany Zuzana Chlebovcová
048 - 419 03 06
0904 517 911
zuzana.chlebovcova@dfnbb.sk
 
ÚSEK MEDICÍNSKEHO RIADITEĽA
Nemocničný psychológ Mgr. Adriana Homolová kl. 3366 adriana.homolova@dfnbb.sk
Odbor liečebno-preventívnej starostlivosti
Vedúci odboru      
Kliniky
RTG pracovisko
Skríningové centrum novorodencov SR
Odbor ošetrovateľstva
Vedúca odboru Mgr. Ľuba Pohorelá
048 - 472 65 89
0915 838 420
interná kl. 3389
luba.pohorela@dfnbb.sk
Kliniky
RTG pracovisko
Skríningové centrum novorodencov SR
Sociálna sestra PhDr. Helena Vavrúšová
048 - 472 65 11
interná kl. 3392
utorok a štvrtok
helena.vavrusova@dfnbb.sk
Referát liečebnej výživy Bc. Ľubomíra Tösegiová 048 - 472 65 37  
Mliečna kuchyňa službukonajúci personál 048 - 472 65 37  
Sklad liekov a výdajňa zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok      
Upratovacie služby   048 - 472 65 89  
 
ÚSEK EKONOMICKÉHO RIADITEĽA
Oddelenie účtovníctva, plánu a rozpočtu
 
 
 
Účtáreň
 
 
 
 
Pokladňa
 
Ing. Viera Mikušincová - vedúca odd.
Ing. Lenka Verešová - hlavná účtovníčka

Dana Kaducová
Emília Nogová
Mária Mokrošová
 
 
Soňa Hrmová
048 - 472 65 04
0905 838 433
interná kl. 3304
 
 
048 - 472 65 82
interná kl. 348
048 - 472 65 78
interná kl. 3378
 
048 - 472 65 16
interná kl. 3316
viera.mikusincova@dfnbb.sk
 
lenka.veresova@dfnbb.sk
 
 
dana.kaducova@dfnbb.sk
emilia.nogova@dfnbb.sk
maria.mokrosova@dfnbb.sk
 
 
sona.hrmova@dfnbb.sk
 
Oddelenie vzťahov so zdravotnými poisťovňami
Ing. Lucia Golianová - vedúca odd.
Michaela Sedmáková
Mgr. Zuzana Wagnerová
048 - 472 65 40
0915 988 755
interná kl. 2240
lucia.golianova@dfnbb.sk
michaela.sedmakova@dfnbb.sk
zuzana.wagnerova@dfnbb.sk
Oddelenie nákupu
 
 
Referát nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok
 
Referát nákupu ostatných tovarov a služieb
Ingeborg Kováčiková - vedúca odd.
 
Veronika Dvořáková
Zuzana Koutová
 
Jarmila Zubáňová
048 - 472 65 71
0908 948 652 
interná kl. 3371
048 - 472 65 11
interná kl. 3331
 
048 - 472 65 46
interná kl. 3330
ingeborg.kovacikova@dfnbb.sk
 
 
veronika.dvorakova@dfnbb.sk
zuzana.koutova@dfnbb.sk
 
jarmila.zubanova@dfnbb.sk
Oddelenie informačných technológií
Ing. Milan Kašiak - vedúci odd.
Mgr. Juraj Ledvák
Tomáš Kroupa
048 - 472 65 45
0905 838 417
interná kl. 3244
interná kl. 3345
milan.kasiak@dfnbb.sk

juraj.ledvak@dfnbb.sk
tomas.kroupa@dfnbb.sk
Oddelenie správy a údržby budov
Referát BOZP
Referát metrológie
Plynová kotolňa
 
 
 
 
 
 
Práčovňa - chránená dielňa
Ing. Vladimír Kukučka - vedúci odd.
 
 
Július Čutora
Andrej Ördögh
Ján Kapusník
Ján Molent
Ivan Podhradský
 
Lýdia Moravíková
048 - 472 65 26
0915 571 237
interná kl. 3326
 
048 - 472 65 03
interná kl. 3303
 
 
 
 
048 - 472 65 29
interná kl. 3329
vladimir.kukucka@dfnbb.sk
 
 
 
udrzba@dfnbb.sk

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2018 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub